XR-konseptointi

XR-konseptoinnin vaiheet: 1) Ongelmien ja ratkaisujen priorisointi, 2) Valittujen ratkaisujen konseptointi, 3) Toteuttamiskelpoisuuden arviointi, 4) Etenemisen suunnittelu

XR:n hyödyntämisen suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelumuotoilun periaatteisiin pohjautuvaa konseptointimallia, joka voidaan toteuttaa työpajamaisesti.  Tutustu alla konseptoinnin vaiheisiin.

1. Ongelmien ja ratkaisujen priorisointi ja konseptoitavien kokeilujen valinta

Mitkä ongelmat tai haasteet ovat tärkeimpiä? Minkä ratkaisemiseen XR soveltuu tai sitä on sovellettu?

Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan yleiskuva ongelmista tai haasteista, joihin olisi mahdollista etsiä ratkaisua XRn soveltamisesta. 

  • Tunnistetaan ensin yleisellä tasolla, mitä ratkottavat haasteet ovat. 
  • Sen jälkeen priorisoidaan niitä hyödyntäen esimerkiksi oheista nelikenttätyökalua. Se auttaa hahmottamaan sekä sitä, miten keskeinen kukin tunnistettu haaste tai ongelma on, että sitä, miten hyvin XR soveltuisi sen ratkaisemiseen. 
  • Valitaan nelikenttien perusteella esimerkiksi kaksi tai kolme XR-toteutuksen kannalta potentiaalisinta haastetta seuraavan vaiheen konseptointiin.
Nelikenttä, jossa toisella akselilla "ongelman/haasteen tärkeys" ja toisella akselilla "XR voi ratkaista ongelman / vastata haasteeseen"

2. Valittujen ratkaisujen konseptointi

Millaisella ratkaisulla haasteeseen voidaan vastata?

Toisessa vaiheessa konseptoidaan ratkaisuja edellisessä vaiheessa valittuihin haasteisiin. Konseptoinnissa voidaan hyödyntää oheista vaiheistusta, jossa edetään nykytilanteen kuvauksesta aina toteutusedellytysten pohdintaan saakka. 

  • Kuvion ylemmällä rivillä muodostetaan käsitys nykytilanteesta, kohderyhmästä sekä XR:n tuomasta lisäarvosta kyseisen haasteen ja aiotun kohderyhmän näkökulmasta.
  • Kuvion alemmalla rivillä edetään konkreettisempiin toteutusta koskeviin kysymyksiin: mitä tuotetaan ja mitä tuottamisessa tarvitaan, missä toteutusta käytetään ja millaisia resursseja sen ylläpito vaatii.
Prosessikuvio kahdessa rivissä. Ylärivin vaiheet: 1) Ratkaistava haaste ja tavoite 2) Nykytilanteen kuvaus 3) Kohderyhmä: kenelle, miten, missä, miksi? 4) XR:n lisäarvo: miten se vastaa haasteeseen. Alarivin vaiheet: 5) Toteutuksen kuvaus: mitä tuotamme? 6) Tarvittavat resurssit: laitteet, ohjelmistot, lisenssit, osaaminen 7) Missä toteutusta käytetään (fyysinen ja digitaalinen ympäristö)? Ohjeistuksen tarve? 8) Ylläpidossa tarvittavat resurssit, jatkokehitysmahdollisuus

3. Toteuttamiskelpoisuuden arviointi

Miten helppoa konseptin toteuttaminen on? Miten paljon sen ylläpito vie resursseja?

Edellinen vaihe, jossa jo pohdittiin toteutukseen liittyviä käytännön näkökohtia, toimii pohjana toteuttamiskelpoisuuden arvioinnille. Myös tässä on avuksi nelikenttätyökalu, jonka avulla on mahdollista tarkastella yhtä aikaa sekä toteuttamisen että ylläpidon vaativuutta. Nelikentän perusteella voidaan tunnistaa, erottuuko jokin konseptoiduista ratkaisuista toteuttamiskelpoisuuden kannalta erityisesti muista – joko muita helpompana tai vaikeampana.  

Nelikenttä, jonka toisella akselilla on "toteuttaminen on helppoa ja nopeaa" ja toisella akselilla "ylläpito on helppoa eikä vie paljon resursseja"

4. Etenemisen suunnittelu

Mitkä ovat seuraavat konkreettiset askeleet?

Viimeisessä vaiheessa tehdään suunnitelma siitä, miten varsinaisessa toteutuksessa lähdetään liikkeelle ja edetään. 

  • Mitä toteutetaan? Valintaan vaikuttavat konseptointiprosessin edelliset vaiheet: haasteen tärkeys, konseptointivaiheessa esiin nousseet näkökohdat (kuten ratkaisun tuoma lisäarvo ja käytettävissä olevat, niin teknologiset kuin osaamiseen liittyvät resurssit) sekä toteuttamiskelpoisuus suhteessa resursseihin.
  • Kuka vastaa toteutuksesta? Onko omassa organisaatiossa riittävästi osaamista, jotta toteutus on mahdollista hoitaa omin resurssein vai hankitaanko toteutus kokonaan tai osittain ulkopuolisilta tahoilta? Kuka ottaa vastuulleen toteutusprosessin suunnittelun ja organisoinnin?
  • Mikä on toteutuksen aikataulu? Ohjaako toteutusta jokin ulkoinen aikataulutavoite (kuten alan tärkeimmät messut, matkailukauden alku tai kesätyöntekijöiden perehdytys) vai onko aikataulutuksen lähtökohta avoimempi? Vaikuttaako joidenkin keskeisten resurssien käytettävissä olo aikatauluun? Miten aikataulua vaiheistetaan?
  • Miten toteutusta arvioidaan? Mitkä ovat keskeisiä kriteerejä toteutuksen onnistumisen arvioinnissa? Millaisilla mittareilla ratkaisun lisäarvoa voidaan mitata? Miten arvioinnin pohjana käytettävää dataa kerätään? Miten arviointia hyödynnetään ratkaisun jatkokehittämisessä?

Lue lisää:

[xxxxxxxx]

Our Expertise

Id elit mauris neque, purus dui turpis gravida id viverra nunc sit risus quam ornare et massa viverra porta risus justo lectus morbi pulvinar non bibendum nisl quisque donec nunc facilisis fermentum.

01. Blood Bank & Chemistry

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

02. Coagulation & Cytology

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

03. Hematology & Histology

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

Latest Case Studies

Imperdiet aliquet est vel nulla turpis eu consequat ullamcorper a egestas suspendisse faucibus eu velit, phasellus pulvinar lorem et libero et tortor, sapien nulla.

Address

123 5th Avenue, New York, US

Call Us

+1 123 456 7890

Email Us

info@example.com

Subsribe To Our Newsletter

Stay in touch with us to get latest news and special offers.

Scroll to Top