Tuotantoprosessi

Jeremy Daltonin kirjassa Reality check: How immersive technologies can transform your business [1] esitetään viisivaiheinen malli XR-projektin toteutusprosessista (discover, design, develop, deploy, debrief). Voit tutustua mallin pohjalta sovellettuun prosessiin alla olevien kuvausten avulla ja pohtia, mitä ne tarkoittaisivat oman yrityksesi kohdalla.

1. Tutki ja tutustu (Discover)

Tavoite: Saada ymmärrystä XR:n mahdollisuuksista ja välittää sitä myös keskeisille sidosryhmille toteutuspotentiaalin arvioimista ajatellen

Tutustu XR:ään esimerkiksi tästä käsikirjasta löytyvien kuvausten ja esimerkkien avulla, ja etsi lisätietoa erityisen kiinnostaviin ja sopivilta vaikuttaviin soveltamistapoihin liittyen. 

  • Mitä XR on ja mitä sen avulla voi tehdä nyt? Entä tulevaisuudessa? 
  • Miten muut yritykset ovat ideoineet ja hyödyntäneet XR:n mahdollisuuksia? Soveltuisivatko vastaavanlaiset ideat myös omaan toimintaan?
  • Voisiko XR auttaa ratkomaan joitakin liiketoiminnan haasteita tai tukemaan työyhteisön tarpeita?

2. Suunnittele ja demoa (Design)

Tavoite: Pohtia yleisellä tasolla kaikkia toteutukseen liittyviä näkökohtia, jotta saadaan yleiskuva prosessista ja realistinen käsitys toteutusmahdollisuuksista

Hahmottele pääpiirteittäin suunnitelma, jossa otetaan huomioon ainakin

  • budjetti,
  • aikataulu,
  • toteutuksen laajuus, sisältöjen tyyppi ja toiminnallisuudet,
  • kriteerit ja mittarit, joilla onnistumista arvioidaan,
  • käytettävissä olevat resurssit,
  • laitteet, joita toteutuksessa käytetään, sekä
  • suunnitelma käyttöönottoon. 

Mahdollisuuksien mukaan kannattaa tehdä myös nopea demo havainnollistamaan ideaa konkreettisemmin. Demo on erityisen hyödyllinen siksi, että tässä vaiheessa on tarkoituksena saada mahdollisimman realistinen käsitys siitä, mitä kannattaa – tai ei kannata – tehdä. Joskus tässä vaiheessa voidaan nimittäin myös huomata, että idea ei toimikaan ennakkoon ajatellulla tavalla, jolloin voidaan todeta, että se kannattaa jättää vielä jalostumaan.

3. Kehitä ja testaa (Develop)

Tavoite: Tuottaa suunnitelman mukainen käyttövalmis sovellus tai muu XR-sisältö

Tähän vaiheeseen kuuluu varsinainen teknologinen toteutus. Tavoitteesta ja projektin laajuudesta riippuen se voi tarkoittaa kokonaan uuden sovelluksen kehittämistä tai olemassa oleville alustoille rakennettavien uusien XR-sisältöjen (kuten 3D-mallien tai 360-materiaalin) tuottamista. 

Iteroi, testaa ja paranna sovellusta tarvittava määrä kierroksia. Paitsi että testaat teknistä toimivuutta, huomioi myös käytettävyys ja käyttäjäkokemus keräämällä palautetta tulevilta käyttäjiltä.

4. Ota sovellus käyttöön (Deploy)

Tavoite: Saada valmis ja huolellisesti testattu XR-ratkaisu todelliseen käyttöön

Käyttöönoton tapa ja laajuus riippuu tavoitteista ja tehdystä suunnitelmasta. Pohdi, miten kehitetty XR-ratkaisu voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tuoda sujuvasti käyttöön siten, että käyttöönotossa on huomioitu sekä käyttäjät että laitteet, joilla sovellusta käytetään. 

Suunnittele tarvittava koulutus ja perehdytys sekä varmista, että esimerkiksi laitteiston käyttöön on olemassa saavutettava ohjeistus ja yhteiset käyttöperiaatteet (sisältäen esimerkiksi mahdollisten yhteiskäyttöisten laitteiden kuten 360-kameroiden lainaamiskäytännöt ja saatavilla olevan tuen järjestämisen).

Suunnittele myös se, millaista dataa keräät kehitetyn XR-ratkaisun käytöstä, jotta pystyt arvioimaan sen toimivuutta ja tuomaa lisäarvoa.

5. Analysoi ja paranna (Debrief)

Tavoite: Arvioida ratkaisun vaikuttavuutta ja tarvittavia parannuksia

Analysoi XR-ratkaisun käytöstä kerättyä dataa ja arvioi sen perusteella sovelluksen vaikuttavuutta. Data voi olla sovelluksen kerryttämää käyttödataa, mutta myös muunlaisia määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joihin ratkaisulla voidaan olettaa olla vaikutusta (myynti, erilaiset näkyvyyden indikaattorit, asiakaspalaute, yrityksen herättämät mielikuvat). Pohdi, mitä analyysi kertoo ratkaisun lisäarvosta, ja mihin suuntaan olisi hyvä jatkaa.

Vaiheet sovellettu teoksesta:

[1] Dalton, J. (2021). Reality check: How immersive technologies can transform your business. Kogan Page.

Our Expertise

Id elit mauris neque, purus dui turpis gravida id viverra nunc sit risus quam ornare et massa viverra porta risus justo lectus morbi pulvinar non bibendum nisl quisque donec nunc facilisis fermentum.

01. Blood Bank & Chemistry

Nulla viverra egestas sapien mollis a molest ullamcorper aenean.

02. Coagulation & Cytology

Magna non in suspendisse arcu, lacus ut euismod arcu velit amet lacinia.

03. Hematology & Histology

Est velit cursus eu in amet tortor, in egestas tortor euismod diam.

Latest Case Studies

Imperdiet aliquet est vel nulla turpis eu consequat ullamcorper a egestas suspendisse faucibus eu velit, phasellus pulvinar lorem et libero et tortor, sapien nulla.

Address

123 5th Avenue, New York, US

Call Us

+1 123 456 7890

Email Us

info@example.com

Subsribe To Our Newsletter

Stay in touch with us to get latest news and special offers.

Scroll to Top